HİZMETLERİMİZ || Services

Yazdır

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

Şirketler, bilgili oldukları kadar hayalleri de olan insanların omuzlarında yükselirler. İnsan kaynağının kalitesi ve aidiyeti, şirketin yaşam kalitesini doğrudan etkiler…

İnsan Kaynakları Yönetiminin ana hatları; öncelikle şirketi çalışmak için öncelikli tercih edilen bir şirket haline getirmek, adaylar içerisinden en doğru seçimi en doğru pozisyona yapmak, mevcut çalışanların performansını değerlendirip yönetmek ve kurumsal performansı her koşulda yüksek tutmak olarak tanımlanabilir.

Sanılanın aksine, İK yönetimi oldukça komplike ve stratejik bir konudur.    Bu konudaki bir eksiklik ve/veya hata, şirketin genel durumunu doğrudan etkileyebilir.

İK yönetimine dair danışmanlık yaklaşımımız; çalışanların kişilik haklarına saygılı bir genel yönetim anlayışı ile şirkete katma değer sağlayabilecek modern bir çalışma ortamı ve ortaklığı gerçekleştirebilmektir. Çalışanların kazandırdıkça kazandıkları ödül/prim sistemleri, bunun en somut örneğidir.

Bu konudaki bazı çözümlerimiz;

-       Organizasyonel verimlilik analizi

-       Çalışanların yetkinlik ve yeterlilik analizi

-       Yönetici seçme ve yerleştirme danışmanlığı

-       Personel seçme ve yerleştirme hizmeti

-       İnsan Kaynakları stratejik yönetim planı

-       Kariyer planlama ve organizasyonel yedekleme

-       Yetenek havuzu oluşturma

-       Eğitim Yönetimi / Akademi

-       Performans Yönetimi

-       …

Yazdır

HUKUK DANIŞMANLIĞI

Şirketlerin her türlü faaliyetleri, başta Ticaret Hukuku olmak üzere, borçlar, iş, yabancı sermaye, rekabet, bankacılık ve e-ticaret hukuku gibi yasal mevzuatlar ile düzenlenmiştir. Her bir konu özel uzmanlık gerektirmektedir.

Şirketlerin hukuki konulardaki destek ihtiyacı ve talepleri ilk kuruluş aşamasından başlar, çalışma aşamasından şirketin kapanış ve tasfiye aşamasına kadar devam eder.

İlk kuruluş öncesi hukuki hazırlıklar ne kadar doğru yapılır ve zamanında tamamlanırsa, işleyişte karşılaşılabilecek hukuki zorluklar o derecede aza indirgenebilir. Bununla birlikte, günlük rutin uygulamaların hukuka uygunluğu ile ilgili olarak rutin ve özel denetimler yapmak ve bu konuda görüş bildirmek de desteklerimiz arasındadır.

Bu konudaki yaklaşımımız; hukuka saygılı, ancak öncelikle şirket çıkarlarını önde tutan hukuki çözümler üretmektir. Bu çözümlerin ahlaki ve etik değerler ile uyuşması, önemli ve vazgeçilmez önceliğimizdir.

Bu konudaki bazı çözümlerimiz;

-       Sözleşme yönetimi kapsamında, her türlü sözleşmenin taslak aşamasında destek verilmesi ve görüş bildirilmesi

-       Şirket ve/veya şube kuruluşu ile ilgili hukuki süreçlerin takibi

-       Şirket faaliyetlerine ilişikin her türlü hukuki belge ve evrakın bizzat hazırlanması, hazırlanmasına destek verilmesi

Talep edilen konularda hukuki görüş bildirilmesi

Yazdır

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

Şirketin istisnasız tüm ortaklarını ve çalışanlarını ilgilendirmesine rağmen, konu ile ilgili mevzuatın çok sık değişmesi ve kendine özel literatürü, bu konuda destek alınmasını neredeyse zorunlu hale getirmektedir…

Çalışanların şirketleri ile olan hukuki ilişkisi iş hukuku, bugüne ve geleceğe dair sosyal güvenceleri de sosyal güvenlik mevzuatı ile belirli kurallara bağlanmış durumdadır.

Ancak, gerek ilgili mevzuatların, gelişen ihtiyaçlara cevap verebilmek adına çok sık değişmesi gerekse de her iki konunun da kendine has literatürü, uygulayıcıları sıkıntılı hale sokmaktadır.

Bu konudaki yaklaşımımız; öncelikle işveren-çalışan ayrımı yapmaksızın her iki tarafın da yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamaktır. Bunu gerçekleştirirken, uygulama alternatifleri varsa, duruma ve konuya en uygun olanını belirleyip önererek, uygulamaları güncel tutmayı hedefleriz.

Bu alanın iyi yönetilmesi, kanun önündeki yasal gereklerin yerine getirilmesini sağlamakla birlikte, sunulan birçok imkandan yararlanma şansını da beraberinde getirmektedir.

Bu konudaki bazı çözümlerimiz;

-       İş hukuku ve sosyal güvenlik uygulamaları açısından mevcut durum tespiti ve analizi

-       İş sözleşmelerinin ve özlük dosyalarının mevzuata uygunluk denetimlerinin yapılması

-       Şirket ve çalışan arasındaki mevcut uyuşmazlıkların çözümü olası durumlar için önleyici faaliyetlerde bulunulması

-       Konu ile ilgili rutin ve özel eğitimlerin verilmesi

-       İşyerlerinin devir, birleşme, bölünme ve kapanma durumlarında, mevcut durumun değerlendirilmesi

Yazdır

KURUMSAL FİNANSMAN

Finansman yönetimini iyi yapan şirketler, bir yandan mevcut etki alanlarını koruyup daha da güçlendirirken diğer yandan farklı alanlara yatırım imkanı bulabilirler…

Şirketler ellerindeki finansman kaynaklarını yönetip yönlendirirlerken, hem mevcut rutin operasyonlarını yürütmek, hem de rekabet koşullarında daha avantajlı hale gelebilmek için yeni yatırımlar yapmak zorundadırlar.

Kurumsal finansman yaklaşımımız; öncelikle eldekini koruyup güvenceye alacak ve rutin operasyonu riske atmayacak bir temel altyapı oluşturmaktır. Bu temel altyapıyı oluştururken kullanılabilecek finansman araçları, şirket yönetimi ile birlikte değerlendirilir ve seçilir.

Sürdürülebilir ticari karlılık için en önemli gösterge, kurumun geleceğini güvence altına alan yenilikçi yatırımları finanse edebilmesidir. Bu, bazen özsermaye kullanımı bazen de ulusal ve/veya uluslar arası finansal entstrümanların devreye alınması ile olur. Bu tercihlerin yapılması ve sürecin yönetilmesinde birebir desteğimiz hep yanınızda olacaktır.

Bu konudaki bazı çözümlerimiz;

-       Finansal durum tespit çalışması

-       Finansal risklerin analizi ve gerekirse yeniden yapılandırılması

-       Şirket birleşme ve/veya satınalmaları ile ilgili finansal danışmanlık desteği verilmesi

-       Proje finansmanı ile ilgili fizibilite çalışmalarının yapılması, mali fizibilite raporunun verilmesi

Yazdır

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

 

Şirketler organik yapılardır ve hızlı büyürler. Büyüdükçe beklentileri ve ihtiyaçları değişir, yönetmek daha da zorlaşır…

Şirketlerin iş hacimleri ve buna bağlı olarak tedarikçi, müşteri ve çalışan sayıları arttıkça, hem riskleri hem de ihtiyaçları artar.

Sözkonusu riskleri zamanında görüp yönetebilmek ve zaten kıt olan zaman, para, teknoloji vb. kurumsal kaynaklar ile bu yeni ihtiyaçları karşılamak, şirketlerin yönetimini daha da zorlaştırmaktadır.

Bu aşamadaki katkımız; herhangi bir önyargıya kapılmaksızın şirketin kurumsallaşma ve profesyonelleşme noktalarında atması gereken adımların belirlenmesi ve bu süreçte desteklenmesidir.

Genel yaklaşımımız ise, yönetici ve çalışanlara rağmen değil, onlar ile birlikte, uyumlu bir tespit ve uygulama süreci yaşayabilmektir.

 Bu konudaki bazı çözümlerimiz;      

-       Şirketlerin organizasyonel yapılanması ve ihtiyaç halinde yeniden yapılanması

-       Kurumsallaşma analizinin yapılması ve ihtiyacın tanımlanması

-       Kurumsal yönetişime (corporate governance) geçiş sürecinin planlanması ve bu süreçte birebir destek verilmesi

-       Kurumsal ticari karlılık açısından, sürdürülebilirlik yönetimi yapılması

-       Yönetim Kurulu’nun etkin çalışmasının sağlanması, gerektiğinde “bağımsız üye” olarak destek verilmesi

-       …